Obchodní podmínky

Smluvní obchodní podmínky pro použití služby Plugofb.cz

1. Smluvní strany

Plugo s.r.o.
Dolní 386
Uherské Hradiště – Jarošov
686 01
IC: 29199611, DIČ: CZ29199611
(dále jen poskytovatel)

a

fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční a dokončí objednávku služby Plugofb objednacím formulářem, emailem nebo nebo telefonicky v případě individuálního nacenění zobrazovaného počtu zboží.

2.Základní pojmy

SOP upravují vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem a smluvní vztah vzniká právě na jejich základě.

3. Uzavření smlouvy

Objednavatel je seznámen a souhlasí s tím, že Smluvní obchodní podmínky pro použití služby Plugofb.cz nejsou uzavřeny písemnou formou, ale elektronicky. SOP jsou vždy dostupné na adrese http://www.plugofb.cz/obchodni-podminky/

Dokončením objednávky a jejím odesláním objednavatel vyslovuje souhlas s těmito SOP.

4. Zřízení služby

V rámci vyzkoušení služby mají uživatelé možnost vyzkoušení trial verze po dobu 3 dnů. Po této době se uživatel může sám rozhodnout, zda ukončí provoz služby Plugofb.cz nebo si objedná placenou verzi. Objednání placené verze provede v aplikaci výběrem vhodného programu a odesláním objednávky a její následnou úhradou. Služba Plugofb.cz začíná běžet dnes zaplacení a přijetí platby na účet Poskytovatele. Faktura je poskytovatelem obratem vystavena a zaslána v elektronické podobě na email Objednatele.

5. Práva a povinnosti objednatele

Objednatel má právo využívat všech prostředků prezentace, které mu služby Poskytovatele nabízí.

Službu Plugofb.cz si objednatel objednává k provozu na firemním profilu na stránkách www.facebook.com, které Objednatel využívá ke své podnikatelské činnosti.

Objednatel se zavazuje, že službu Plugofb.cz nevyužije k šíření nevhodného obsahu, který je v rozporu s platnými zákony ČR a dobrými mravy.

Objednatel se zavazuje, že nebude službu Plugofb.cz využívat k šíření pornografického nebo warez materiálu. V takovém případě může Poskytovatel ukončit poskytování služby s okamžitou platností a bez náhrady.

Objednatel je povinen uvést při objednávce služby Plugofb.cz své kontaktní a fakturační údaje pro účely fakturace a případné další komunikace s Poskytovatelem.

Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje před zneužitím 3. stranou.

Uživatel je plně odpovědný za zveřejňovanou nabídku i za celý obsahový materiál na jeho firemním facebook profilu. Tímto Uživatel osvobozuje od právní zodpovědnosti Poskytovatele a to v plné míře.

6. Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel je povinen zajistit chod služby a to jak po stránce software, tak i po stránce hardware. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být poskytovatelem ovlivněny a nelze jim předcházet. Mezi tyto stavy může patřit např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí. Do těchto stavů patří i čas nutný pro údržbu hardware, aktualizace software, konfigurace.

Poskytovatel má právo provést odstavení služby Plugofb.cz na nezbytně krátkou dobu pro účely plánované nebo okamžité havarijní situace. O odstavení služby bude Poskytovatel uživatele informovat prostřednictvím svého webu www.plugofb.cz

Poskytovatel je povinen zabezpečit služby Plugofb a data Poskytovatele před neoprávněným zásahem 3 strany.

Poskytovatel má právo informovat Objednatele o blížícím se konci předplaceného období zasláním informačního emailu.

Poskytovatel má právo okamžitě ukončit službu Objednateli, pokud provozem služby u Objednatele dochází k poškození ostatních zákazníků.

Poskytovatel neručí za žádné finanční, materiální nebo jiné ztráty a i ztráty a újmy jiného charakteru, které mohli vzniknout nedostupností služby Plugofb. V případě poruchy, nedostupnosti nebo odstavení služby ručí Poskytovatel za vzniklé škody pouze do výše poměru zaplacené částky k celkové délce nedostupnosti služby.

Poskytovatel má právo jednostranně okamžitě ukončit provoz služby Objednateli.

7. Cena

Provoz služby Plugofb je poskytován v trial verzi zdarma. Trial verze je omezena maximálním počtem 100 zobrazovaných produktů a zobrazováním po dobu 3 dnů.

Po uplynutí Trial verze, je zobrazena informace o vypršení Trial verze a zaslán email s touto informací.

Uživatel má právo se rozhodnout pro přechod k placené verzi. Přechod k placené verzi provede výběrem délky období po kterou bude službu využívat a počtu produktů, které se v rámci služby Plugofb.cz budou na firemním profilu Objednatele na facebook.com zobrazovat.

Po objednání služby obdrží Objednatel výzvu k úhradě s potvrzením o objednávce Služby. Výzva k úhradě obsahuje účet Poskytovatele, Variabilní symbol a konečnou částku. Po úhradě služby a připsání celé částky objednávky na účet Poskytovatele bude do 24hodin služba spuštěna dle specifikací uvedených v objednávce a na email Objednatele bude elektronicky zaslána Faktura – daňový doklad. V případě, že Objednatel požaduje zaslání Faktury – daňového dokladu v tištěné podobě, může si jej vyžádat emailem na info@plugo.cz

8. Závěrečné ustanovení

Poskytovatel i objednatel mohou vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna písemnou formou zaslanou na email. V případě výpovědí Poskytovatelem zašle Poskytovatel email na emailovou adresu Objednatele uvedenou v objednávce. V případě výpověí Objednatelem, zašle Objednatel email na emailovou adresu info@plugo.cz Email musí být zaslán nejpozději 14 dní před dnem účinností výpovědi. V případě závažného porušení povinnosti můžeu Poskytovatel ukončit poskytování služby Objednateli s okamžitou platností.

Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Poskytovatele, má Objednatel nárok na vrácení poměrné části poplatku za zaplacené a nevyužité období. Tato částka bude po odsouhlasení zaslána na účet Objednatele do 14 dnů.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto SOP.